Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης με στοιχεία: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΛΒΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΘΗΡΑ ΤΚ 84700, ΑΦΜ: 042121021

Αφιερώστε λίγο χρόνο, ώστε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται όπως και επίσης και για την πολιτική προστασίας που ακολουθεί η Επιχείρησή μας.

Η Επιχείρησή μας (εφεξής η ‘’Επιχείρηση’’, ‘’εμείς’’ ή ‘’μας’’) λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή συλλέγει, διατηρεί, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, μόνο όπου απαιτείται, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η ιστοσελίδα της Επιχείρησης

Ο διαδικτυακός τόπος της Επιχείρησης είναι η σελίδα ‘‘www.santorinivet.com’’ και μέσω αυτού έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα νέα της Επιχείρησης και για τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής.

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (ορισμοί και επεξηγήσεις)

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες επεξηγήσεις και ορισμοί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες ή άλλα στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο και στοιχεία ταυτότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.ά., που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα των προσώπων αυτών. Εφεξής θα γίνεται λόγος για «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Η «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα και ενδεικτικά περιλαμβάνει: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανάλογα με τους σκοπούς που κάθε φορά επιδιώκονται, μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε

 

α) Δεδομένα που απαιτούνται για τον τρόπο πληρωμής και άλλες συναλλαγές με την επιχείρηση, δεδομένα που απαιτούνται, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίας μας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ σε περίπτωση που χρειάζεται να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό.

β) Δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (βλ. επίσης και Πολιτική Cookies). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με σκοπό να μπορεί η Επιχείρηση να σας προτείνει προϊόντα που συνήθως επιλέγετε. Βεβαίως, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μη συλλέγονται τα στοιχεία αυτά, εάν εσείς δεν το επιθυμείτε.

γ) Επίσης, μέσω των cookies συλλέγονται δεδομένα επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της Επιχείρησης. Δείτε και την αντίστοιχη αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας πολιτική.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά. Πιο συγκεκριμένα: για τη διεκπεραίωση των αγορών και την παροχή υπηρεσιών σε εσάς και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της απέναντί σας, για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ του νόμου, για την αντίκρουση ή διεκδίκηση νομικών απαιτήσεων της, για την επικοινωνία που πρέπει να έχει μαζί σας η Επιχείρηση για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεωνγια την παροχή προτάσεων και προσφορών που αντιστοιχούν στις προτιμήσεις σας.

Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά και οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας αυτής, όπως ειδικότερα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 6) είναι η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και η εκτέλεση σύμβασης εν γένει, η συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις (για παράδειγμα η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία),τα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης και τέλος η συγκατάθεσή σας, μόνο όταν δε συντρέχει κάποια άλλη βάση επεξεργασίας και όταν αυτή είναι ρητή και θετική.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο και μόνο προς εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας. Η Επιχείρηση πάντοτε φροντίζει για την τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας στην περίπτωση της κοινοποίησης. Έτσι, δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους κάτωθι: ρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας, όπως:  (ενδεικτική αναφορά) για την επεξεργασία στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή ή πίστωση και την επεξεργασία πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email και διαχείριση προωθητικών ενεργειών.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει ανατεθεί σε εκτελούντα την επεξεργασία τότε τηρούνται όλοι οι κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ανάμεσα στην Επιχείρηση και στον Εκτελούντα προς διασφάλιση του απορρήτου.

Χρονικό Διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την Επιχείρηση μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα καταστρέφονται. Επίσης, σε περίπτωση που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σε περίπτωση που αυτή αρθεί παύει και η επεξεργασία των δεδομένων.

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επομένως και στον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησής μας. Η διεύθυνση IP συλλέγεται και διατηρείται για τεχνικούς λόγους, όπως και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων μας (server, data base, δικτύου κ.ά. ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος SSL (Secure Sockets Layer) για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το TCP/IP για τη μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης SSL. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.  

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) έχετε τα παρακάτω δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (όπου αυτό είναι δυνατό), δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης που έχετε δώσει.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Επιχείρηση στα παρακάτω:  22860 31482, santorinivet@gmail.com

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) καθώς και ο εθνικός νόμος 4624/2019.

Πού μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση παραβίασης των ισχυόντων κανόνων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποιήσεις Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση δικαιούται, πάντοτε και βάσει των ισχυόντων κανόνων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του εν γένει δικαίου που ρυθμίζει τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό η Επιχείρηση σας ενθαρρύνει να τη διαβάζετε ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα και να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Με την παρούσα πολιτική η Επιχείρηση (υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) εκπληρώνει την υποχρέωσή της προς ενημέρωση, όπως απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων βάσει των άρθρων 13 και 14 αυτού.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στην ανάγνωση της παρούσας πολιτικής.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.santorinivet.com

Εφεξής θα καλείται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στοιχεία επιχείρησης: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΛΒΗ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΘΗΡΑ ΤΚ 84700, ΑΦΜ: 042121021

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που θα περιγραφούν παρακάτω αναλυτικά. Με τη χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει μελετήσει και κατανοήσει το περιεχόμενο των όρων που παρατίθενται εδώ, όπως και της πολιτικής απορρήτου. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της σελίδας.

Προσοχή: Οι εδώ περιγραφόμενοι όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι χρήστες να ενημερώνονται και να ελέγχουν τακτικά τους όρους χρήσης για περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας στο σύνολό του ανήκει στην Επιχείρηση εκτός από το περιεχόμενο που ρητά αναφέρεται σε τρίτους. Ενδεικτικά: τα κείμενα, οι φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά αποσπάσματα και το σήμα της Επιχείρησης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν από τρίτους, εκτός αν γίνεται αναφορά της πηγής και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Για τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα αναπαραγωγής των ανωτέρω σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιχείρηση

 

Περιορισμός ευθύνης περιεχομένου της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση μεριμνά για την παροχή υψηλών υπηρεσιών στους καταναλωτές. Η  Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη και δέσμευση για λάθη που τυχόν υπάρχουν σε φωτογραφίες των προϊόντων της ή σε κείμενα ή άλλα ηχητικά αποσπάσματα ή βίντεο. Επίσης, η Επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες παρεμβάσεις μη επιτρεπτές ή κακόβουλες στο περιεχόμενο και στο σχεδιασμό της σελίδας από τρίτους.

Η  Επιχείρηση επιφυλάσσεται για οποιεσδήποτε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τμημάτων ή του συνόλου του περιεχομένου της σελίδας ή ακόμη και για προσωρινή ή οριστική διακοπή της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καταναλωτών και χρηστών.

 

Χρήση συνδέσμων (links) που οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων

 

Η Επιχείρηση φιλοξενεί στην παρούσα ιστοσελίδα συνδέσμους (links) που οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Τονίζεται πως οι παρόντες όροι χρήσης δεν αφορούν στους ιστοτόπους αυτούς αλλά υπόκεινται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι αυτοί. Επίσης, η τοποθέτηση αυτών των συνδέσμων δεν τεκμαίρει ουδεμία αποδοχή ή έγκριση εκ μέρους της Επιχείρησης του περιεχομένου και των απόψεων που υπάρχουν σ’ αυτή, αλλά υφίσταται μόνο προς διευκόλυνση του χρήστη του ιστοτόπου.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 

Είναι σημαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν πως για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την πλευρά της Επιχείρησης συλλέγονται δεδομένα τους, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά για παροχή των υπηρεσιών και για κανένα άλλο σκοπό.

 

 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς οποιαδήποτε τροποποίηση, διαγραφή ή συμπλήρωσή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο καθώς και το διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποιος όρος τελικώς είναι αντίθετος με το παραπάνω νομικό πλαίσιο παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

 

Παρακαλούνται οι χρήστες προς πλήρη ενημέρωσή τους να μελετήσουν και την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies που έχει αναρτήσει στην παρούσα ιστοσελίδα η Επιχείρηση. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω: τηλ.: 22860 31482, santorinivet@gmail.com

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης.

 

Πολιτική cookies

Το cookie («μπισκότο») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.

Χρησιμότητα των cookies

Τα cookies μπορούν να επιτελέσουν πολλές λειτουργίες και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας εν συνόλω ή συγκεκριμένων μόνο υποσελίδων της. Ενδεικτικά, μπορούν να καταγραφούν ο αριθμός των επισκεπτών ζωντανά ή ανά ώρα της ημέρας, η γεωγραφική τους προέλευση, το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή τους, η σελίδα από την οποία προήλθαν (μέσω μηχανής αναζήτησης, συνδέσμου από άλλη σελίδα ή απευθείας είσοδο), η λέξη κλειδί, που χρησιμοποιήθηκε στη μηχανή αναζήτησης κλπ. Άλλα cookies μπορούν να θυμούνται, προς διευκόλυνση του χρήστη, την επιλογή της γλώσσας ή τα αποτελέσματα της αναζήτησής του σε μία ιστοσελίδα. Άλλα πάλι μπορούν να καταγράφουν τις αποτυχημένες απόπειρες εισόδου του χρήστη σε μία ιστοσελίδα, ώστε να απαιτούν (οι ιστοσελίδες), μετά από έναν ορισμένο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών εισόδου, την περαιτέρω διασταύρωση των στοιχείων του, όπως λόγου χάρη με την εισαγωγή ενός επιπλέον κωδικού, που του αποστέλλεται με sms στο κινητό του τηλέφωνο.

Χρήση των cookies

Η ιστοσελίδα υπό το όνομα χώρου «santorinivet.com», καλουμένη στο εξής «η ιστοσελίδα», αποθηκεύει cookies στον τερματικό εξοπλισμό των επισκεπτών της για τη βελτίωση της περιήγησής τους σε αυτή, καθώς και για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της. Με τα cookies αυτά δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Συγκεκριμένα ο ιστότοπος santorinivet.com χρησιμοποιεί:

Cookie

Περιγραφή

Διάρκεια

Τύπος

__cfduid

Χρησιμοποείται για να ανιχνεύει χρήστες που χρησιμοποιούν μια κοινή διεύθυνση IP έτσι ώστε να να εφαρμοστούν τις ανάλογες ρυθμίσεις ασφαλείας στον καθένα.Δεν αλληλεπιδρά με κανένα στοιχείο χρήστη και δεν αποθηκεύει καμία προσωπική πληροφορία 

4 εβδομάδες

Απαραίτητο

_ga

Παρέχεται από την Google Analytics. Χρησιμοποείται για να μετράει την επισκεψιμότητα, την διάρκεια χρήσης και δημιουργεί αναφορές σχετικά με  την χρήση της ιστοσελίδας.

Αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και χρησιμοποιεί τυχαία νούμερα για να αριθμεί ξεχωριστά  τους χρήστες.

2 χρόνια


Analytics

_gid

Παρέχεται από την Google Analytics. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το πόσοι ειναι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή από την οποία προέρχονται και τις σελίδες που επισκέπτονται σε μια ανώνυμη φορμα αναφοράς.

1 μέρα

Analytics

_gat

Παρέχεται από την Google Universal Analytics.Συμπιέζει τις αιτήσεις αναφορών για να περιορίσει την συλογγή δεδομένω σε ιστοσελίδες με πολύ επισκεψιμότητα.

1 λεπτό

Απόδοση
Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.